Thursday, May 1, 2008

Монголын Социал Демократ Нам

МСДН-ын зохион байгуулалтын хурлын 2004.12.19.-ний 01-р тогтоолоор дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МСЛН-ын Анхдугаар Их хурлын №6 тогтоолоор намын дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай /УДШ-ийн 2008.05.01-ний өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/