Saturday, April 23, 2016

2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Монголын Социал Демократ Намын
Улс Төрийн Зөвлөлийн 2016 оны
4-р сарын 23-ны хурлаар батлав.
Монголын Социал Демократ Намын Улсын Их Хурал,
Аймаг нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгох
2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

No comments:

Post a Comment