Wednesday, June 8, 2016

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны тогтоол №169

Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цагийг баталлаа

No comments:

Post a Comment