Saturday, April 23, 2016

2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Монголын Социал Демократ Намын
Улс Төрийн Зөвлөлийн 2016 оны
4-р сарын 23-ны хурлаар батлав.
Монголын Социал Демократ Намын Улсын Их Хурал,
Аймаг нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгох
2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Friday, April 22, 2016

Нийслэлийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүн

Сонгуулийн Ерөнхий хорооны 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор нийслэлийн сонгуулийн хороог нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Хуульд заасан хугацаанд буюу 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр анхны хуралдаанаа хийж, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг баталж, дүүргийн сонгуулийн хороодыг байгуулсан. Нийслэлийн сонгуулийн хороо нийт таван удаа хуралдаж, нийслэлийн хэмжээнд сонгуулийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.